Skip to main content

Provozní řád tělocvičny

Provozovatel objektu : Obec Řepiště, Mírová 178, 739 31 Řepiště, IČ: 00577031

Zástupce provozovatele: 
Pavla Polachová, správce Eduard Oslejšek, správce

I. Využití tělocvičny

 1. Hlavní náplní využití tělocvičny je pravidelný sport, kulturní a společenské akce. 
 2. Sporty: badminton , volejbal , nohejbal , basketbal , cvičení pro muže, ženy a děti, gymnastika, stolní tenis.
 3. Priority:

1. Jednorázové sportovní akce (turnaje, sportovní akce, nepravidelné tréninky apod.) mají následující priority :

a) akce obce Řepiště
b) turnaje a sportovní akce organizované společenskými složkami z Řepišť
c) akce školy
d) turnaje a sportovní akce organizované jiným organizátorem


2. Pravidelně se opakující akce, cvičení .

Zajednaná cvičení lze bezplatně stornovat do 12,00 hod. předchozího dne u správce.

4. Kulturní a společenské akce. Tyto akce musejí být u provozovatele (zástupce 
provozovatele) zažádány v časovém předstihu, aby mohly být vyeliminovány 
případné souběhy.Pozdější žádosti budou zařazovány do volných termínů. Nutno 
schválit obcí po předchozím projednání se správci. 

5. Kulturní a společenské akce lze zařadit do času pravidelných cvičení a turnajů. Tato cvičení a turnaje odpadnou nebo jim bude nabídnut náhradní termín.

II. Provozní doba

Tělocvična: Pondělí- pátek 15:00 – 22:00
Sobota- neděle-svátek 8.00 - 20:00

III. Ceník

Velká tělocvična 350,- Kč/hod.
Malá tělocvična 100,- Kč/hod.
Badminton 230,- Kč/hod. /za 1 hrací pole /

Upozornění:
badminton nelze slučovat s využitím velké tělocvičny cena je stanovena vždy za 1 hrací pole

Hrací dobou ve velké a malé tělocvičně se rozumí 45-50 minut tak, aby bylo možno připravit hrací plochu pro další sporty.
Základní hrací jednotkou je minimálně 1 hodina, dále lze účtovat po ½ hodin.
Ceník je možno během provozu upravovat s ohledem na skutečné provozní náklady.

IV. Zásady chování se v objektu a v jeho nejbližším okolí

 1. Dodržovat pokyny správce bez výjimky .
 2. Při každém vstupu do tělocvičny se cvičenci i jejich vedoucí ve vestibulu přezují a uloží obuv do připravených botníků, které je možno uzamknout. Klíče vydává správce.V tělocvičně je nutno používat obuv, která nezanechá na podlaze stopy a šmouhy.
 3. V objektu se všichni chovají slušně, nepoškozují úmyslně zařízení, nepohybují se v prostorách, kde nemají co pohledávat, poslouchají příkazů vedoucího.
 4. Neznečišťují okolí objektu ani objekt zevně.
 5. Zákaz kouření ve všech prostorách tělocvičny a jejího okolí.
 6. V tělocvičnách je zakázána konzumace jídla a nápojů ve skleněných obalech.
 7. Hráči v tělocvičnách používají přidělené šatny a WC uvnitř objektu. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými boxy, klíče je možno vyzvednout u správce.
 8. Zákaz spouštění ventilačního systému. Obsluhuje pouze správce.
 9. V objektu tělocvičny je bezbariérové sociální zařízení. Klíče vydává správce.
 10. Lékárnička je umístěna v recepci. Její použití je uživatel povinen nahlásit správci. 
 11. Při porušení jakýchkoliv z výše uvedených pravidel chování je správce oprávněn uživatele vykázat bez náhrady z objektu.
 12. Za nezletilé uživatele zodpovídá jejich zákonný zástupce nebo pověřená dospělá osoba. Bez doprovodu nebudou děti vpuštěny do tělocvičny, ani šaten.
 13. Vstup a využívání prostor Tělocvičny Řepiště je na vlastní nebezpečí uživatele! 
 14. Vlastník, ani správce nenese zodpovědnost za odložené věci.

V. Převzetí a předání objektu

 1. Uživatel si po úhradě pronájmu převezme od správce objektu klíče od šaten. Zkontroluje stav, případné zjištěné závady zapíše se správcem do provozního deníku, včetně času zahájení cvičení.
 2. Všichni uživatelé jsou povinni počínat si tak, aby nezpůsobili škodu na sportovním ani jiném zařízení a vybavení tělocvičny. Svévolná manipulace s vybavením tělocvičny je zakázána.
 3. Veškerá činnost a manipulace s vybavením se uskutečňuje pouze na pokyn správce. Zvlášť ohleduplně je nutno si počínat při činnostech a manipulaci s předměty, které by mohly poškodit podlahu tělocvičny a při používání sprch v šatnách.
 4. Případné zjištění závady nebo způsobení škody se musí neprodleně nahlásit správci.
 5. Správce zapisuje veškeré poruchy, závady a škody na zařízení a vybavení tělocvičny do provozního deníku a ohlašuje je provozovateli.
 6. Uživatel zodpovídá za veškeré škody způsobené zničením, poškozením nebo ztrátou a je povinen škodu uhradit provozovateli.

Při kulturně – společenských akcích

 1. Organizátor převezme od správce objekt haly, zajistí si případnou výzdobu a rozmístění stolů a židlí. V případě potřebí většího času musí pořadatel zaplatit využití objednané kapacity tělocvičny v ceně 100 % kalkulovaných nákladů + zisk ( 200,- Kč/ hod.). 
 2. Organizátor zajistí dostatečný počet pořadatelů na akci dle jejího charakteru.
 3. Organizátor zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou během akce na vnitřním i vnějším zařízení haly.
 4. Po ukončení akce zajistí organizátor po dohodě se správcem řádný úklid stolů, židlí, výzdoby a zametení podlahy. Setření podlah je zakalkulováno do ceny nájmu.
 5. Stav objektu před začátkem akce a čas začátku akce se zapíše do provozního deníku. Předávají si osobně správce a odpovědný zástupce pořadatele. Totéž se provede při ukončení akce. Úklid musí být ukončen tak, aby mohla v klidu a bezpečí proběhnout další plánovaná akce (cvičení, turnaj atd.).
 6. Při akcích s kapacitou 200 osob zajistí organizátor ve spolupráci s SDH Řepiště preventivní požární hlídku (odborně způsobilá osoba v PO) . Odměnu požární hlídce hradí organizátor.
 7. Organizátor je povinen, bez výjimky, zajistit dodržování zásad chování, viz. kap. IV.


Schváleno dne 2.1.2012 obecním úřadem v zastoupení starosty obce
Rostislava Kožušníka

 • Přečteno: 3785